گزارشات قدرتمند و قابل انعطافtopvi8

تمامی گزارشات این سیستم قابل تولید با اسنادی هستند که خود شما وارد کرده اید .
همچنین گزارشات این نرم افزار بگونه ای است که اگر روی هر سطر از گزارش دابل کلیک کنید به یک سطح پائین تر می روید و اطلاعات بیشتری راجع به آن سطر می گیرید. مثلا اگر روی یکی از سطرهای تراز آزمایشی دابل کلیک کنید دفتر معین مربوط به آن حساب خاص نمایش داده می شود و باز در دفتر معین اگر روی یک سطر دابل کلیک کنید سند حسابداری مربوط به آن سطر نمایش داده می شود.هر جای نرم افزار با فشار کلید F8 میتوانید به گزارشات آن قسمت وارد شوید .

گزارشات بسیار قابل انعطاف طراحی شده اند و می توانید تعیین کنید کدام ستون های گزارش نمایش داده شوند و کدام ها نه.

همچنین می توانید مبالغ گزارش را به ریال یا تومان یا صدهزارتومان یا میلیون تومان ببینید تا گزارشاتی که اعداد و ارقام آن بیش از اندازه بزرگ هستند راحت تر قابل بررسی و تجزیه و تحلیل باشند.

در زمان زدن سند حسابداری شما این قدت را دارید که از هر حسابی که میخواهید گزارش دفتر کل یا معین بگیرید. همچنین در زمان زدن فاکتور میتونید کاردکس هر کالایی که مد نظر دارید بگیرید .

 

برگشت