مغایرت بانکی

یکی از دغدغه های حسابداران در کنترل حساب های بانکی, پیدا کردن اختلاف هایی است که بین صورتحساب بانکی و اطلاعات کامپیوتر وجود دارد.reconciliation

این تفاوت ها اغلب ناچیز است و بعلت اعمال هزینه های بانکی و یا اشتباهات متصدیان بانک بوجود می آید ولی همواره موضوع یکسان نبودن مانده حسابی که بانک اعلام میدارد و چیزی که کامپیوتر اعلام می کند حسابداران را نگران می سازد.

پیدا کردن این اختلاف ها مخصوصا وقتی که تعداد حساب های بانکی زیاد شود کاری مشکل و زمانبر است.

در این نرم افزار قسمتی به همین منظور تعبیه شده که کارش تطبیق صورتحساب های بانکی با اطلاعات موجود در کامپیوتر و پیدا کردن تفاوت هاست.

این ویژگی حسابداران را قادر می سازد تا تمام حسابهای بانکی خود را به راحتی و دقت بالا کنترل نمایند.

برگشت