حسابهای شناور

گاهی یک شخص در چند کل مختلف حساب دارد. مثلا هم در بدهکاران حساب دارد و هم در بستانکاران. tafsilishenavar

و یا مثلا گاهی حساب های مختلفی مربوط به یک پروژه خاص است و می خواهیم بدانیم آن پروژه یا آن شخص در هر یک از حسابهایش وضعیتش چگونه است و بالاخره به وضعیت کلی وی با توجه به مانده حساب های مرتبط با وی پی ببریم.

در اینگونه موارد مفهوم  حسابهای  شناور شکل می گیرد.

سیستم یکپارچه مالی تاپ ویژن قادر است حسابهای شناور شما را تعریف و گروه بندی و سازمان دهی کند و گزارشات مربوط به آن را تولید نماید.

برگشت