یک نرم افزار برای تمام فعالیتهای تجاری شما

اگر چند شرکت یا فعالیت تجاری مختلف دارید نیازی نیست برای هریک یک برنامه حسابداری جداگانه تهیه کنید.

شما می توانید در همین نرم افزار و روی یک کامپیوتر چندین شرکت مختلف تعریف کنید و حسابداری هریک را بصورت جداگانه انجام دهید.somepeople1

حتی شما می توانید برای کنترل حساب و کتاب شخصی و خانوادگی خود یک شرکت بنام خود  تعریف کنید و در آن همه چیز را کنترل نمائید.

این یعنی یک نرم افزار حسابداری برای چندین شرکت.

در این نرم افزار شما می توانید درصورت لزوم برای یک شرکت دو یا چند شاخه مختلف حسابداری بازکنید که هریک دارای سندها و گزارشات متفاوتی باشند.

 

برگشت